เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกัน และ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อบริหารงานอย่างสื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกัน และ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อบริหารงานอย่างสื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ก.พ. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ