วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมฯ เพื่อใช้ประกอบการปฎิบัติราชการ( กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 81-6195 ชย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2566
จ้างติดตั้งไฟประดับสระหลวง ในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหาร สำหรับผู้เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าวทิยุ เพื่อติดตั้งบริเวณโดยรอบสระหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ รถตัดหญ้าใช้ในการตัดหญ้าสวนสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลประชุมสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุ สำนักงานเพื่อใช้ภายในคลินิกอบอุ่นเทศบาลตำบลจัตุรัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566
ซื้อหลอดไฟ เพื่อส่องสว่างบริเวณสระหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง