วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้ในการปฏิบัติงานประจำวันต่างๆ ของพนักงานเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาลงดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ซอย 2(ซอยหลังวัดศิริพงษาวาส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้ในการปฏิบัติงานประจำวันของพนักงานเทศบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมเสาไฟสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมห้องน้ำสวนสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ให้ใช้งานได้เป็นปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปรับปรุงห้องน้ำภายในศูนย์กีฬาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ใช้ในการซ่อมแซมระบบไฟส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศห้องทำงานเทศกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2566
ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 83-0560(รถยนต์บรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง