วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการทำความสะอาดถนนในเขตเทศบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถEMS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้ในการมอบใบประกาศเกียรติคุณในการจัดงานวันเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ -งานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานกองยุทธศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ให้มีสภาพพร้อมในการขับขี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ใช้งานได้ดีเป็นปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2567
จ้างสูบสิ่งปฏิกูลห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลจัตุรัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมฝ้าโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในติดป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง