วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับเจ้าหน้าที่ อปพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถสวัสดิการ 40-0137 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 83-0560 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กระดาษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าให้มีสภาพพร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ใช้ในการซ่อมแซมฝ้าโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ใช้ในการซ่อมฝ้าโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้กับรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 83-0560 ชย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง