วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ตามโครงการ จัดซื้อผ้าอ้อมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ 80 แกรม 25 รีม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด้กเล็กเทศบาล 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
จ้างจัดทำเอกสารเทศบัยยัติประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
จ้างเหมาเชื่อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบช่องเดียว หมูที่ 2 ถนนสุธรรมา (ตรงข้ามบ้านยายบูด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสุธรรมา รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.09-003หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  ก.ย. 2566
จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชุมสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า ใช้ในการตัดหญ้าบริเวณสระหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง