วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ค. 2567
ซื้อหมึกสำหรับประกอบการจัดพิมพ์เอกสาร รายงานข้อมูลระกอบการปฎิบัติราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
จ้างสูบสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ภายในอาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง