วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ซ่อมโรงสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ประกอบการปฎิบัติราชการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม นม ชนิดยูเอชที บรรจุกล่อง สำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจัตุรัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ในโครงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานประจำวันต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ซ่อมบำรุงโรงสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
ซื้อครุภํณฑ์สำนักงาน เครื่องดูดฝุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง