วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
ซื้อครุภํณฑ์สำนักงาน เครื่องดูดฝุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ตามโครงการ จัดซื้อผ้าอ้อมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ 80 แกรม 25 รีม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด้กเล็กเทศบาล 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
จ้างจัดทำเอกสารเทศบัยยัติประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
จ้างเหมาเชื่อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบช่องเดียว หมูที่ 2 ถนนสุธรรมา (ตรงข้ามบ้านยายบูด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสุธรรมา รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.09-003หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)