วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ต.ค. 2566
จ้างเหมาเช่าเต็นท์ในการจัดงานรัฐพิธี วันที่ 13 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2566
จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า ใช้ตัดหญ้าสวนสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิล ประชุมพิจารณาร่างแผนดำเนินงานประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ใช้ในการซ่อมแซมไฟถนนสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ซ่อมแซมไฟสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถสวัสดิการ 40-0137 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมห้องน้ำคลินิคชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2566
ซื้อวัดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถ้วยกาแฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง