วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ใช้ในติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ83-0560 ชย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2566
จ้างจัดทำป้ายไวนิล การประชุมพิจารณาร่างแผนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2566
จ้างจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ในการประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ของทางราชการ ทะเบียน 83-0560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซม ล้างเติมนำยาเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง/สวัสดิการ/กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2566
ซื้อซื้อแบตตตารี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน 6004 /EMSคันเดิม / กข 6892 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2566
ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับคอมพิวเตอร์พกพา โน้ตบุ้ค (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงานชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซม คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง