วันที่
ชื่อเรื่อง
7  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างในการซ่อมแซม ห้องน้ำ และโรงเก็บวัสดุบริเวณสนามกีฬากลางฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ในการซ่อมแซมกรอบพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมห้องน้ำโรงเก็บวัสดุ สนามกีฬาเยาวชนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ใช้ในการซ่อมแซมไฟส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ใช้ในการซ่อมแซมระบบไฟส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ใช้ในการซ่อมแซมไฟสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถสวัสดิการ 40-0137 ชัยภูมิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
ซื้อกระดาษสำหรับใช้ประกอบการพิมพ์ ข้อมูลถ่ายสำเนาเอกสาร ต่างๆ ประกอบการปฑิบัติราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง