วันที่
ชื่อเรื่อง
10  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ใช้ทำความสะอาดอาคารตลาดสด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ใช้เป็นแสงส่องสว่างในเขตเทศบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ วัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหาร สำหรับผู้เข้าร่วมงานเจ้าพ่อหลวงบรรเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมประกอบกิจกรรม การจัดงานโครงการเจ้าพ่อหลวงบรรเทาประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2566
จ้างเหมาเวที เครื่องเสียงพร้อมระบบซาวน์ และไฟแสงสี รวมทั้งไฟประดับบริเวณกาจัดงานโครงการจัดงานเจ้าพ่อหลวงบรรเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการต่อท่อห้องน้ำเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ใช้ในการจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการประกวดแข่งขัน ในโครงการจัดงานเจ้าพ่อหลวงบรรเทาประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมกรอบพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง