วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟฟ้าวิทยุ (ชุดป้ายไฟ LED) เพื่อติดตั้งบริเวณสนามกีฬากลางเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ซื้อน้ำยาดับเพลิงผงเคมีแห้ง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันฯของเทศบาลจัตุรัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศห้องทำงานนายกฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในการซ่อมไฟสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
ซื้อวัสเุงานบ้านงานครัว ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานประจำวันต่างๆ ของพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
จ้างเหมาก่อสร้างลานจอดรถ คสล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 สำหรับใช้พิมพ์รายงาน เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง