วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล (รื้อถอนและเปลี่ยนหลังคาใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
จ้างเหมาลงดินลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย ถนนสุจิตรา ซอยบ้านหมวดแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
จ้างเหมาเชื่อมท่อเหลี่ยมระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบช่องเดียว (ข้างสำนักงานที่ดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
จ้างเหมารถไถปรับเกลี่ยผักตบชวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างเหมารถแบคโฮ เพื่อขุดลอกคลองห้วยกอกเพื่อเปิดทางน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจต่างๆ ของงานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ 2 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างเหมาเช่าเครือ่งถ่าย กองช่าง ประจำเดือน ก.ย 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม นม ชนิดบรรจุกล่อง ยูเอชที สำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล (ช่วงปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง