วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมฯ เพื่อใช้ประกอบการปฎิบัติราชการ( กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าวทิยุ เพื่อติดตั้งบริเวณโดยรอบสระหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ รถตัดหญ้าใช้ในการตัดหญ้าสวนสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลประชุมสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุ สำนักงานเพื่อใช้ภายในคลินิกอบอุ่นเทศบาลตำบลจัตุรัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566
ซื้อหลอดไฟ เพื่อส่องสว่างบริเวณสระหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการประดับตกแต่งทางเดินรอบสระหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้ในงานตามภารกิจต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 83-0560 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2566
จ้างสูบสิ่งปฏิกูลห้องน้ำชาย-หญิง และบ่อพักขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง