333  เทศบาลตำบลจัตุรัสชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

          เทศบาลตำบลจัตุรัสข้อมูลพื้นฐาน

           01. โครงสร้างหน่วยงาน
           02. ข้อมูลผู้บริหาร
                    คณะผู้บริหาร  
                    หัวหน้าส่วนราชการ  
           03. อำนาจหน้าที่
           04. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
           05. ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
           06. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

          เทศบาลตำบลจัตุรัสข่าวประชาสัมพันธ์
           07. ข่าวประชาสัมพันธ์
          

          เทศบาลตำบลจัตุรัสการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
          08. Q&A
          09. Social Network

          เทศบาลตำบลจัตุรัสตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

          เทศบาลตำบลจัตุรัสการดำเนินงาน
           010. แผนดำเนินงานประจำปี
           011. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
           012. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

          เทศบาลตำบลจัตุรัสการปฎิบัติงาน
           013. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

          เทศบาลตำบลจัตุรัสการให้บริการ
           014. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

           14.1. ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

           14.2. ขั้นตอนการอนุญาตก่อสร้าง

           14.3. การชำระภาษีการชำระภาษี

                   14.4. การขอใบอนุญาตก่อสร้างการขอใบอนุญาตก่อสร้าง

 015. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

           016. รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
           017. E-Service

          เทศบาลตำบลจัตุรัสตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

          เทศบาลตำบลจัตุรัสแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
           018. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
           019. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
           020. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

          เทศบาลตำบลจัตุรัสการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
           021. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
           022. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

                22.1. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง &ระจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง &ระจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

                22.2. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
           023. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
           024. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)

                24.2. ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2

                24.3. ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2

                24.4. ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1

 

          เทศบาลตำบลจัตุรัสตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          เทศบาลตำบลจัตุรัสการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
           025. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
           026. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
           027. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
           028. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

          เทศบาลตำบลจัตุรัสตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

          เทศบาลตำบลจัตุรัสการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
           029. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
           030. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
           031. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

          เทศบาลตำบลจัตุรัสการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
           032. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
           033. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

          เทศบาลตำบลจัตุรัสตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

          เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
           034. นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
           035. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

          เทศบาลตำบลจัตุรัสการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
           036. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
           037. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          เทศบาลตำบลจัตุรัสการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
           038. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

          เทศบาลตำบลจัตุรัสแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
           039. แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
           040. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
          043.1 รายงานการเงิน

          เทศบาลตำบลจัตุรัสตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

          เทศบาลตำบลจัตุรัสมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
           042. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
           043. การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน