ขอรายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจ/ไม่พอใจ ต่อการใช้บริการของหน่วยงานฯ ณ จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Citizen Feedback)

รายละเอียดคลิก