" บริหารเชิงกลยุทธ์ เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความสำเร็จ ภายใต้าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลจัตุรัส แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน "

1.การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

2.การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

3.การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

4.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

5.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

6.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

7.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

8.การจดทะเบียนพาณิชย์ %28ตั้งใหม่%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

9.การแจ้งขุดดิน

10.การแจ้งถมดิน

11.การช่วยเหลือสาธารณภัย

12.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

13.การรับชำระภาษีป้าย

14.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

15.การรับเรื่องราวร้องทุกข์

16.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

17.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

18.การสนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค