" บริหารเชิงกลยุทธ์ เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความสำเร็จ ภายใต้าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลจัตุรัส แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน "

ตรวจสภาวะช่องปากและทาฟลูออไรด์
วานิช โดย เจ้าพนักงานทันตสาธารสุข รพ.จัตุรัส แสนสวยทั้งสองท่าน จ้า