" บริหารเชิงกลยุทธ์ เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความสำเร็จ ภายใต้าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลจัตุรัส แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน "

กิจกรรมนันทนาการ กลางแจ้ง เป็น เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กได้พัฒนา ความสามารถ ในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ เช่น กล้ามเนื้อ แขน ขา มือ ลำตัว
และอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย รวมถึงการควบคุมการทรงตัว ขณะปฏิบัติกิจกรรม มุ้งเน้นให้เด็กได้พัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคมไปพร้อมๆกัน จ้า