" บริหารเชิงกลยุทธ์ เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความสำเร็จ ภายใต้าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลจัตุรัส แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน "

จัตุรัส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานเทศบาลตำบลจัตุรัส ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลจัตุรัส ทำความสะอาดจัดระเบียบห้องทำงานห้องบริการประชาชน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพรจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ผู้ทรงวางรากฐานการปกครองท้องถิ่นอันเป็นรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย

 จัตุรัส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานเทศบาลตำบลจัตุรัส ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลจัตุรัส ทำความสะอาดจัดระเบียบห้องทำงานห้องบริการประชาชน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพรจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ผู้ทรงวางรากฐานการปกครองท้องถิ่นอันเป็นรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย