" บริหารเชิงกลยุทธ์ เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความสำเร็จ ภายใต้าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลจัตุรัส แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน "

25/8/59 นายชัยวัฒน์ ภู่ประดิษฐ์เมธากุล นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส มอบหมายให้นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาลฯเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพทำไข่เค็มไอโอดีน โดยเทศบาลตำบลจัตุรัส ร่วมกับศูนย์บริการคนพิการ เทศบาลตำบลจัตุรัส สนับสนุนงบประมาณโดย สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ชัยภูมิ เป้าหมาย คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ สตรี และประชาชนทั่วไป ฝึกอบรม ณ ศูนย์กีฬาเยาวชนเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบลจัตุรัส