" บริหารเชิงกลยุทธ์ เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความสำเร็จ ภายใต้าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลจัตุรัส แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน "

- ข่าวกิจกรรม -

           วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น. นายอรรถวีร์ อุระวัฒนพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส  มอบหมายให้ นางเต็มดวง สุรีฤทธิ์  รองนายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรจัตุรัส สาธารณสุขอำเภอจัตุรัส และเทศบาลตำบลจัตุรัส ในการออกตรวจให้คำแนะนำแก่พ่อค้า แม่ค้า ประชาชน ในพื้นที่ตลาดนัดคลองถม 2 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส
โดยเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) D-M-H-T-T-A ดังนี้
1) แนะนำให้ผู้นำท้องที่และผู้ดูแลตลาดอำนวยความสะดวกให้ อสม. สำหรับคัดกรองวัดไข้พ่อค้า แม่ค้า ประชาชนที่ทางเข้าตลาด รวมทั้งกำหนดขอบเขตตลาดให้ชัดเจน
2) ให้ทั้งพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนผู้จับจ่ายใช้สอย สวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลาที่อยู่ในตลาด
3) แนะนำให้จัดเตรียมเจลล้างมือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไว้ประจำแผงทุกแผง
4) ให้ลูกค้างดการใช้มือสัมผัสอาหารหรือสินค้าบนแผงโดยไม่จำเป็น แนะนำให้จัดอาหารใส่กล่องหรือใส่ห่อ เพื่อที่ลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้เลย โดยไม่ต้องใช้มือสัมผัสอาหารหรือวัตถุดิบอื่นบนแผง และให้เจ้าของแผงหมั่นทำความสะอาดแผงของตนเป็นระยะ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี