" บริหารเชิงกลยุทธ์ เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความสำเร็จ ภายใต้าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลจัตุรัส แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน "

- ข่าวกิจกรรม -

             วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.  เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส  สมัยสามัญ  ประจำปี  2564  สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1  ณ  ห้องประชุมพุทธฺกร (ชั้น 3 ) สำนักงานเทศบาลตำบลจัตุรัส  พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับท่านนายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส