" บริหารเชิงกลยุทธ์ เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความสำเร็จ ภายใต้าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลจัตุรัส แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน "

- ข่าวกิจกรรม -

           ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์  2564  นำโดยผู้บริหารเทศบาลตำบลจัตุรัส
นายเรืองเดช ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน ประชาชนชาวอำเภอจัตุรัสทุกหมู่
ด้วยเทศบาลตำบลจัตุรัส   
        ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการ '' ความสุขจากพ่อ สู้แผ่นดิน '' จังหวัดชัยภูมิ  รอบที่ 7  เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความรักแผ่นดิน  และปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกในการปฏบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ เป็นแบบอบ่างที่ดีในรูปแบบอาสาสมัคร
ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลจัตุรัส หน้าที่ว่าการอำเภอจัตุรัส
 อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

 

- ข่าวกิจกรรม -

           ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์  2564  นำโดยผู้บริหารเทศบาลตำบลจัตุรัส
นายเรืองเดช ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน ประชาชนชาวอำเภอจัตุรัสทุกหมู่
ด้วยเทศบาลตำบลจัตุรัส   
        ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการ '' ความสุขจากพ่อ สู้แผ่นดิน '' จังหวัดชัยภูมิ  รอบที่ 7  เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความรักแผ่นดิน  และปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกในการปฏบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ เป็นแบบอบ่างที่ดีในรูปแบบอาสาสมัคร
ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลจัตุรัส หน้าที่ว่าการอำเภอจัตุรัส
 อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ