" บริหารเชิงกลยุทธ์ เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความสำเร็จ ภายใต้าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลจัตุรัส แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน "

- ข่าวกิจกรรม -

        ในวัน อังคาร ที่ 17 พฤศิกายน  2563 เวลา 08.30-12.00  นำโดยผู้บริหารเทศบาลตำบลจัตุรัส นายเรืองเดช ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส พร้อมด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ได้จัดทำโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อทำหมันและฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ณ  บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอจัตุรัส