" บริหารเชิงกลยุทธ์ เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความสำเร็จ ภายใต้าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลจัตุรัส แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน "

- ข่าวกิจกรรม -

         วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00  . นางสายชล บุญอรณะ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชัยภูมิ ร่วมงานประจำปีศาลเจ้าพ่อหลวงบรรเทา (งานงิ้ว) อำเภอจัตุรัส ประจำปี 2563 โดยมี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน ณ. ศาลเจ้าพ่อหลวงบรรเทา เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 มีการจัดงานขึ้นในวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ  ในบริเวณงานเวทีกลางเทศบาลตำบลจัตุรัส
ได้กำหนดกิจกรรมการประกวด 4  คืน ดังนี้
1.การประกวดศิลปะการแสดงพื้นบ้าน (รำเซิ้ง)
2.การแสดง TO BE NUMBER ONE
3.การแสดงของโรงเรียนในอำเถอจัตุรัส
4.การประกวดเต้น COVER DANCE ระดับประถมและมัธยมศึกษา  ทีมผสม
5.การประกวดธิดาหลวงบรรเทา