" บริหารเชิงกลยุทธ์ เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความสำเร็จ ภายใต้าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลจัตุรัส แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน "

- ข่าวกิจกรรม -

           วัน เสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563 นำโดยผู้บริหารเทศบาลตำบลจัตุรัส  นายเรืองเดช ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน ประชาชนชาวอำเภอจัตุรัส ได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563  เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้คงไว้สืบไป  ณ บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลจัตุรัส