" บริหารเชิงกลยุทธ์ เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความสำเร็จ ภายใต้าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลจัตุรัส แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน "

- ข่าวกิจกรรม -

โครงการ ขุดลอกลำคลอง เพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย
ประจำปีงบประมาณ 2563 เทศบาลตำบลจัตุรัส
           วัน อังคาร ที่ 22 กันยายน 2563 นำโดยนายกันต์ธีร์  แก้วมา  หัวหน้าสำนักปลัด   พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน  สภาเทศบาลฯ  และประชาชนในเขตเทศบาลฯ ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันเพื่อกำจัดผักตบชวาและวัชพืชต่างๆในห้วยกอกให้หมดและน้ำในห้วยกอกไหลสะดวกเพื่อให้เข้าถึงพื้นที่เกษตรของประชาชนอีกทั้งยังป้องกันการตื้นเขินของลำคลองและรักษาคุณภาพของน้ำมิให้เน่าเสีย

 

- ข่าวกิจกรรม -

โครงการ ขุดลอกลำคลอง เพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย
ประจำปีงบประมาณ 2563 เทศบาลตำบลจัตุรัส
           วัน อังคาร ที่ 22 กันยายน 2563 นำโดยนายกันต์ธีร์  แก้วมา  หัวหน้าสำนักปลัด   พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน  สภาเทศบาลฯ  และประชาชนในเขตเทศบาลฯ ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันเพื่อกำจัดผักตบชวาและวัชพืชต่างๆในห้วยกอกให้หมดและน้ำในห้วยกอกไหลสะดวกเพื่อให้เข้าถึงพื้นที่เกษตรของประชาชนอีกทั้งยังป้องกันการตื้นเขินของลำคลองและรักษาคุณภาพของน้ำมิให้เน่าเสีย