" บริหารเชิงกลยุทธ์ เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความสำเร็จ ภายใต้าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลจัตุรัส แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน "

งานกีฬาชุมชนเทศบาลตำบลจัตุรัสสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 (23 ก.พ. 61)