" บริหารเชิงกลยุทธ์ เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความสำเร็จ ภายใต้าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลจัตุรัส แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน "

- ข่าวกิจกรรม -

        ในวันเสาร์  ที่  5  ธันวาคม 2563  นำโดยผู้บริหารเทศบาลตำบลจัตุรัส
 นายเรืองเดช ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน ประชาชนชาวอำเภอจัตุรัสทุกหมู่เหล่า  เข้าร่วมประกอบพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ  
-  กิจกรรมวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม ณ หอประชุมอำเภอจัตุรัส
-  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดศิริพงษาวาส
-  พิธีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
-  พิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

        ในวัน อังคาร ที่ 17 พฤศิกายน  2563 เวลา 08.30-12.00  นำโดยผู้บริหารเทศบาลตำบลจัตุรัส นายเรืองเดช ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส พร้อมด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ได้จัดทำโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อทำหมันและฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ณ  บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอจัตุรัส

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

           วัน เสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563 นำโดยผู้บริหารเทศบาลตำบลจัตุรัส  นายเรืองเดช ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน ประชาชนชาวอำเภอจัตุรัส ได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563  เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้คงไว้สืบไป  ณ บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลจัตุรัส

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

         วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00  . นางสายชล บุญอรณะ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชัยภูมิ ร่วมงานประจำปีศาลเจ้าพ่อหลวงบรรเทา (งานงิ้ว) อำเภอจัตุรัส ประจำปี 2563 โดยมี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน ณ. ศาลเจ้าพ่อหลวงบรรเทา เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 มีการจัดงานขึ้นในวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ  ในบริเวณงานเวทีกลางเทศบาลตำบลจัตุรัส
ได้กำหนดกิจกรรมการประกวด 4  คืน ดังนี้
1.การประกวดศิลปะการแสดงพื้นบ้าน (รำเซิ้ง)
2.การแสดง TO BE NUMBER ONE
3.การแสดงของโรงเรียนในอำเถอจัตุรัส
4.การประกวดเต้น COVER DANCE ระดับประถมและมัธยมศึกษา  ทีมผสม
5.การประกวดธิดาหลวงบรรเทา

 

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

        ในวันศุกร์  ที่  23  ตุลาคม 2563  นำโดยผู้บริหารเทศบาลตำบลจัตุรัส นายเรืองเดช ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน ประชาชนชาวอำเภอจัตุรัสทุกหมู่เหล่า  เข้าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ 23 ตุลาคม " วันปิยมหาราช" เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ  หอประชุมอำเภอจัตุรัส

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...