" บริหารเชิงกลยุทธ์ เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความสำเร็จ ภายใต้าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลจัตุรัส แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน "

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มาลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
(เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ? 30 กันยายน 2560)

 

 

CK60

แบบฟอร์มในการลงทะเบียน
1.เอกสารแบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด(ทั่วไป) คลิกเพื่อดาวน์โหลด
2.เอกสารแบบรับรองสถานะของครัวเรือน คลิกเพื่อดาวน์โหลด
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดหรือดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่ http://csg.dcy.go.th/index.php/en/