" บริหารเชิงกลยุทธ์ เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความสำเร็จ ภายใต้าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลจัตุรัส แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน "

เทศบาลตำบลจัตุรัส ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ยื่นชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2562

ภาษีแก้