" บริหารเชิงกลยุทธ์ เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความสำเร็จ ภายใต้าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลจัตุรัส แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน "

กำหนดการ การจัดงานเจ้าพ่อหลวงบรรเทา ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๙ และ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ รายละเอียดเอกสารคลิก...

การกำหนดหลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันศิลปะการแสดงพื้นบ้าน (รำเซิ้ง) การประกวด TO BE NUMBER ONE ในเขตอำเภอจัตุรัสและการประกวดธิดาหลวงบรรเทา ประจำปี ๒๕๖๒ รายละเอียดเอกสารคลิก...

ใบสมัครเข้าร่วมการประกวดธิดาหลวงบรรเทา งานเจ้าพ่อหลวงบรรเทา ประจำปี ๒๕๖๒ รายละเอียดเอกสารคลิก...

ใบสมัครการประกวดการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE (ทีมผสม) งานเจ้าพ่อหลวงบรรเทา ประจำปี ๒๕๖๒ รายละเอียดเอกสารคลิก...

ใบสมัครการประกวดการแข่งขันศิลปะการแสดงพื้นบ้าน (รำเซิ้ง) งานเจ้าพ่อหลวงบรรเทา ประจำปี ๒๕๖๒ รายละเอียดเอกสารคลิก...