" บริหารเชิงกลยุทธ์ เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความสำเร็จ ภายใต้าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลจัตุรัส แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน "

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์เ็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   รายละเอียดเอกสารคลิก....