" บริหารเชิงกลยุทธ์ เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความสำเร็จ ภายใต้าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลจัตุรัส แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน "

แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)

รายละเอียดคลิก