" บริหารเชิงกลยุทธ์ เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความสำเร็จ ภายใต้าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลจัตุรัส แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน "

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ ? ๒๕๖๕)

รายละเอียดคลิก