" บริหารเชิงกลยุทธ์ เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความสำเร็จ ภายใต้าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลจัตุรัส แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน "

sr001

 

1

นายสมสมัย ทองเจริญ
ประธานสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส

สำนักงานเทศบาลตำบลจัสตุรัส
444 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์ : 044-851360 โทรสาร : 044-851361
E-Mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 2  

นายวรพจน์   ภิรมย์กิจ  

รองประธานสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส

สำนักงานเทศบาลตำบลจัสตุรัส 
444 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์ : 044-851360 โทรสาร : 044-851361 
E-Mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 3  

นายประดิฐ   สุวรรณราษฎ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส เขต 1

สำนักงานเทศบาลตำบลจัสตุรัส 
444 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์ : 044-851360 โทรสาร : 044-851361 
E-Mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 3  

นายชาญศักดิ์    พงษ์ศิริ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส เขต 1

สำนักงานเทศบาลตำบลจัสตุรัส 
444 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์ : 044-851360 โทรสาร : 044-851361 
E-Mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 3  

นายประมูล  ชาลีรินทร์  

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส เขต 1

สำนักงานเทศบาลตำบลจัสตุรัส 
444 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์ : 044-851360 โทรสาร : 044-851361 
E-Mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 3  

นายสมมาด  รินลา  

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส เขต 1

สำนักงานเทศบาลตำบลจัสตุรัส 
444 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์ : 044-851360 โทรสาร : 044-851361 
E-Mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 3  

นายวรวิทย์   อุระวัฒนพันธ์  

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส เขต 1

สำนักงานเทศบาลตำบลจัสตุรัส 
444 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์ : 044-851360 โทรสาร : 044-851361 
E-Mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 3  

นายพิสิษฐ์   ปานจินดานนท์  

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส เขต 2

สำนักงานเทศบาลตำบลจัสตุรัส 
444 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์ : 044-851360 โทรสาร : 044-851361 
E-Mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 3  

นายบุญญฤทธิ์   สิงหเสม  

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส เขต 2

สำนักงานเทศบาลตำบลจัสตุรัส 
444 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์ : 044-851360 โทรสาร : 044-851361 
E-Mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 3  

นายฉัตรโชค    พงษ์จตุรา  

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส เขต 2

สำนักงานเทศบาลตำบลจัสตุรัส 
444 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์ : 044-851360 โทรสาร : 044-851361 
E-Mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 3  

นางสาวพิมลรัตน์   แซ่ลี้  

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส เขต 2

สำนักงานเทศบาลตำบลจัสตุรัส 
444 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์ : 044-851360 โทรสาร : 044-851361 
E-Mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 3  

นางพีรยานันท์  ชัยสิทธิ์  

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส เขต 2

สำนักงานเทศบาลตำบลจัสตุรัส 
444 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์ : 044-851360 โทรสาร : 044-851361 
E-Mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายวรพจน์   ภิรมย์กิจ  รองประธานสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส