" บริหารเชิงกลยุทธ์ เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความสำเร็จ ภายใต้าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลจัตุรัส แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน "

ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการเมือง/การบริหาร/ประชากร
เทศบาลตำบลจัตุรัส แบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย คือ
-ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี ,รองนายกเทศมนตรี , เลขานุการนายก, ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี
-ฝ่ายสภา ประกอบด้วย ประธานสภาเทศบาล , รองประธานสภา, สมาชิกสภา
จำนวน 12 คน ดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี
-ฝ่ายข้าราชการประกอบด้วย ข้าราชการท้องถิ่น จำนวน 28 คน
ลูกจ้างประจำ 6 คน
การเมือง (การเลือกตั้ง)
เทศบาลตำบลจัตุรัส มีสถิติการเลือกตั้ง 1 ประเภท คือ การเลือกสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) และนายกเทศมนตรี ซึ่งได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ครั้งหลังสุดเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2555 โครงสร้างและอัตรากำลังในการบริหารงานของเทศบาลตำบลจัตุรัส
- จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี จำนวน 3,262 คน
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี จำนวน 2,412 คน คิดเป็นร้อยละ 73.94
- จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 1,623 คน
มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 1,195 คิดเป็น 73.62
- จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 1,636 คน
มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 1,216 คิดเป็น 74.32

อำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาล

1. ออกเทศบัญญัติ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในเขตเทศบาล
2. ตรวจสอบการบริหารงานของนายกเทศมนตรี
3. ให้ความเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณ และแผนพัฒนาเทศบาล
4. นำปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเสนอ
ต่อสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี

อำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรี
1.กำหนดนโยบาย โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการ
ของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย เทศบัญญัติและนโยบาย
2.สั่ง อนุญาตและอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล
3.วางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
4.รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ
5.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น