" บริหารเชิงกลยุทธ์ เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความสำเร็จ ภายใต้าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลจัตุรัส แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน "

สภาพเศรษฐกิจ


อาชีพ
ประชาชนที่มีถิ่นฐานอาศัยในเขตเทศบาล ส่วนใหญ่เป็นคนพื้นเมืองดั้งเดิมและใช้ภาษาท้องถิ่น ลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชนโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างรองลงมาคือเกษตรกร ค้าขาย รับราชการ และอาชีพอื่น ๆ ตามลำดับ

ลักษณะของชุมชนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่เป็นครอบครัวขยาย โดยมีครอบครัวเดี่ยวจำนวนน้อย
-พืชเกษตรที่สำคัญของเทศบาลตำบลจัตุรัส ได้แก่ อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง ข้าว และพริก
-ผลไม้ที่ปลูกมาก คือ น้อยหน่า มะม่วง เป็นต้น
-การปศุสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ของเกษตรตำบลจัตุรัส มีการเลี้ยงรายย่อยโดยทั่วไป หรือเป็นการเลี้ยงภายในครัวเรือนเพื่อใช้เป็นแรงงานและเป็นอาหาร สัตว์ที่เลี้ยงส่วนใหญ่ คือ โคเนื้อ กระบือ สุกร ไก่ เป็ด ฯลฯ
สภาพทางสังคม
การศึกษา
1.โรงเรียนระดับประถมศึกษา 2 แห่ง คือ
1.1 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1 แห่ง
1.2 โรงเรียนศรีเทพบาล 1 แห่ง
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจัตุรัส 1 แห่ง
4.ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 1 แห่ง
5.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร 1 แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด 3 แห่ง ประกอบด้วย วัดทรงธรรม , วัดหงส์ทอง , วัดศิริพงษาวาส
ศาลเจ้า 1 แห่ง

สาธารณสุข
สถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่ง
คลินิก 4 แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100 เปอร์เซ็นต์

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สถานีตำรวจ 1 แห่ง
สถานีดับเพลิง 1 แห่ง
ท้องถิ่นอื่นในตำบล
-จำนวนองค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคม
มีการคมนาคมทางบกเป็นเส้นทางที่ติดต่อสำคัญ สามารถใช้เส้นทาง ติดต่อได้สะดวก ดังนี้
- มีถนนลาดยาง 4 เลน เชื่อมต่อกับทางรถไฟ
การโทรคมนาคม
- มีองค์การโทรศัพท์ TOT จำนวน 1 แห่ง
การไฟฟ้า
- มีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอจัตุรัส ตั้งอยู่ที่ตำบลกุดน้ำใส (นอกเขต)

แหล่งน้ำธรรมชาติ
- มีห้วย จำนวน 2 แห่ง คือ ห้วยกอก , ห้วยทองหลาง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- ไม่มี
การประปา
- มีการประปาส่วนภูมิภาค อำเภอจัตุรัส ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองบัวใหญ่ (นอกเขต)

ด้านเศรษฐกิจ
การเกษตรกรรม
- ส่วนใหญ่ทำนา ทำไร่
หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลจัตุรัส
- มีร้านเสริมสวย จำนวน 7 แห่ง ,มีร้านค้าในเขตเทศบาล

วัฒนธรรม
ในเขตเทศบาลตำบลจัตุรัสมีภาษาถิ่นหลากหลายที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน ทั้งภาษาอีสาน ภาษากลาง แต่แม้ว่าจะมีภาษาถิ่นไทยต่างกัน แต่ก็ยังมีประเพณีและวัฒนธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังนี้
1. งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประมาณเดือน ธันวาคม - มกราคม
2. ประเพณีสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน
3. ประเพณีเข้าพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม
4. ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน พฤศจิกายน
ด้านการรักษาความสงบและความปลอดภัย
- มีสถานีตำรวจภูธร จำนวน 1 แห่ง - สมาชิก อปพร. จำนวน 30 คน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี จำนวน 9 ครั้ง
1. รับแจ้งเหตุ วันที่ 17 มกราคม 2556 เวลา 19.15 น. หน้าโรงพยาบาลจัตุรัส
ไฟไหม้หญ้า
2. รับแจ้งเหตุ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 14.30 น. หมู่ที่ 12 ไฟไหม้หญ้า
หน้าบ้าน พ.ท.อรุณ
3. รับแจ้งเหตุ วันที่ 14 มีนาคม 2556 เวลา 01.20 น. หมู่ที่12 ไฟไหม้ร้านค้า
ตลาดพงษ์จตุรา
4. รับแจ้งเหตุ วันที่ 19 มีนาคม 2556 เวลา 13.45 น. หมู่ที่12 ไฟไหม้หญ้า
หน้าบ้านสจ.อรรถวีร์
5. รับแจ้งเหตุ วันที่ 25 มีนาคม 2556 เวลา 13.30 น. หมู่ที่12 ไฟไหม้หญ้าบริเวณร้านซุ้มทอง
6. รับแจ้งเหตุ วันที่ 3 มิถุนายน 2556 เวลา 12.40 น. หมู่ที่1 ไฟไหม้หญ้า
บริเวณหอประชุม โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
7. รับแจ้งเหตุ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 เวลา 15.10 น. หมู่ที่12 ไฟไหม้ป่าธูปฤาษี บริเวณหน้าร้านซุ้มทอง
8. รับแจ้งเหตุ วันที่ 10 กันยายน 2556 เวลา 01.05 น. หมู่ที่ 2 ไฟไหม้หญ้า บริเวณหน้าบ้านนายเชาวลิต จันทร์พงษ์
- รถยนต์ดับเพลิง จำนวน 1 คัน มีรายละเอียดดังนี้
1. รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ คันที่ 1 จุน้ำได้ 5,000 ลิตร ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2536
ราคา 987,777 บาท ทะเบียนรถ 81 ? 6196 ชย.
2. รถยนต์ดับเพลิง คันที่ 2 จุน้ำได้ 4,000 ลิตร ซื้อเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2548
ราคาเต็ม 3,156,928 บาท เทศบาลสมทบจำนวน 1,578,464 บาท ทะเบียนรถบต. 9363 ชย.
3. รถยนต์ดับเพลิง คันที่ 3 จุน้ำได้ 8,000 ลิตร ซื้อเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556
ราคาเต็ม 2,980,000 บาท ทะเบียนรถบบ. 9809 ชย.
- รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน มีรายละเอียดดังนี้
1. รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ คันที่ 1 จุน้ำได้ 6,000 ลิตร ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2546
ราคา 1,500,000 บาท ทะเบียนรถ บฉ. 6150 ชย.
- พนักงานดับเพลิง จำนวน 4 คน
- อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 30 คน
- การฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัยในปีที่ผ่านมา จำนวน 1 ครั้ง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เทศบาลตำบลจัตุรัส มีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลคอยให้บริการประชาชนเมื่อเกิดอัคคีภัย และยังได้รับบริการจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอจัตุรัส คอยให้บริการประชาชนในด้านของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมามีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในเขตเทศบาลตำบลจัตุรัสดังนี้.-

ปี พ.ศ. จุดเกิดเหตุ จำนวนครั้ง ผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต หมายเหตุ

2555

2556

2557

บ้านกอก

บ้านกอก

บ้านกอก

110

115

122

140

80

90

-

-

-