" บริหารเชิงกลยุทธ์ เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความสำเร็จ ภายใต้าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลจัตุรัส แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน "

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของเทศบาลตำบลจัตุรัส

1. สภาพทั่วไป
เดิมเทศบาลตำบลจัตุรัสได้รับการจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลจัตุรัส ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 10 ธันวาคม 2499 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 14 เล่ม 74 ตอนที่ 4 ลงวันที่ 7 มกราคม 2500 และได้เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2509 ต่อมาเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540

2. ที่ตั้งและอาณาเขต
2.1 ลักษณะที่ตั้ง
เทศบาลตำบลจัตุรัส ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
เป็นเทศบาลหนึ่งในจำนวน 3 เทศบาลของอำเภอจัตุรัส อันประกอบไปด้วย เทศบาลตำบลจัตุรัส
เทศบาลตำบลหนองบัวโคก และเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่มีพื้นที่ในเขตเทศบาลจำนวน 3.577 ตารางกิโลเมตร มีชุมชนในเขตเทศบาลทั้งหมด 9 ชุมชน ใน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 (บางส่วน)
หมู่ที่ 2 (บางส่วน) หมู่ที่ 12 (บางส่วน)
2.2 อาณาเขต
เทศบาลตำบลจัตุรัส มีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลใกล้เคียง
จำนวน 3 แห่ง คือ
1. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก
2. เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่
3. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
โดยมีอาณาเขตของเทศบาล ดังนี้
ทิศเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยคันฉูฝั่งตะวันออกห่างจากศูนย์กลาง
ถนนเมขลา ตามแนวลำห้วย 500 เมตร เส้นเขตเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่บนทางหลวงแผ่นดินสาย ชัยภูมิ-สีคิ้ว ฝั่งตะวันออกตรง กม. 82 : 200 โดยมีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก
ทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากทางรถไฟตรง กม. 311 : 600 ตามแนวเส้นตั้งฉาก 40 เมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก และเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่

ทิศใต้ จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นตรงขนานกับทางรถไฟไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึง หลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยคันฉูฝั่งตะวันออก โดยมีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก และองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
ทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 4 เรียบตามริมห้วยคันฉูฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ แล้วเรียบตามริมห้วยคลองแคฝั่งตะวันออกไปทางทิศเหนือประจบหลักเขตที่ 1 โดยมีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
2.3 สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ
สภาพภูมิประเทศภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ลุ่ม น้ำท่วมถึง มีลำห้วยกอกและลำห้วยคลองแคไหลผ่านภายในเขตเทศบาลโดยทั่วไปไหลแยกมาจากลำห้วยคันฉู ระยะทางประมาณ500 เมตร และไปรวมกันที่สุดเขตเทศบาล
ลักษณะภูมิอากาศ เนื่องจากเทศบาลตำบลจัตุรัสอยู่ในพื้นที่ของอำเภอจัตุรัสทำให้มีสภาพภูมิอากาศ 3 ฤดูตลอดปี
ฤดูร้อน เริ่มระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ยต่อปี 31.22 องศาเซลเซียส
ฤดูฝน เริ่มเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน โดยจะมีฝนตกชุกในระหว่างเดือนสิงหาคม
ถึง กันยายน ปริมาณน้ำฝนโดยประมาณตลอดทั้งปี 1,191.9 มิลลิเมตร
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง เดือนมกราคม โดยมีอากาศหนาวจัดในระหว่างเดือนธันวาคม ถึง มกราคม อุณหภูมิต่ำสุดโดยเฉลี่ยต่อปี 22.087 องศาเซลเซียส
การปกครอง
เทศบาลตำบลจัตุรัส มีหมู่บ้านที่อยู่ในการปกครองทั้งสิ้น 9 ชุมชน ได้แก่

หมู่ที่ ชุมชนที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อประธานชุมชน
1 1 ชุมชนทรงธรรมพัฒนา 1 นางปภาภัทร  ปิติชัยณรงค์
1 2 ชุมชนทรงธรรมพัฒนา 2 นางบุญรอด  ลำเภา
1 3 ชุมชนปิยมิตร นางงามจิตร์  นาสูงเนิน
1 4 ชุมชนจัตุรัสพัฒนาก้าวหน้าสามัคคี นางแดง  ชาลีวรรณ
2 5 ชุมชนหงษ์ทองพัฒนา นายสมบัติ  ชัยสุพรรณ์
2 6 ชุมชนสวยสุนันทา นางจำปี   ภิรมย์ชม
2 7 ชุมชนรวมใจสามัคคี นายกวี  ดิลกชาติ
2 8 ชุมชนสระหลวงพัฒนา ด.ต.สุนทร   สวัสดี
12 9 ชุมชนรุ่งอรุณ นางสายฝน   ชีวศิริรัตน์

ประชากร
ประชากรทั้งสิ้น 4,291 คน แยกเป็นชาย 2,042 คน หญิง 2,249 คน
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 1,225 คน / ตารางกิโลเมตร

หมู่ที่        ชุมชนที่ จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร  (คน)   หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
1 1,2,3,4 788 900 1,100 2,000  
2 5,6,7,8 809 889 990 1,879  
12 9 198 245 157 402  
77 - 1 8 2 10  
  รวม 1,796 2,042 2,249 4,291  

ที่มา : งานทะเบียนราษฎร์  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลจัตุรัส

ข้อมูล ณ มกราคม พ.ศ. 2557

จำนวนประชากรแยกตามอายุ

จากผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับตำบล (จปฐ.2) 

ช่วงอายุประชากร

เพศ

จำนวนรวม

(คน)

ชาย

หญิง

รวม

น้อยกว่า 1 ปีเต็ม

18

20

38

38

1 ปีเต็ม ? 2 ปี

25

26

51

51

3 ปีเต็ม ? 5 ปี

49

58

107

107

6 ปีเต็ม ? 11 ปี

121

135

256

256

12 ปีเต็ม ? 14 ปี

59

76

135

135

15 ปีเต็ม ? 17 ปี

54

54

108

108

18 ปีเต็ม ? 25 ปี

167

256

423

423

26 ปีเต็ม ? 49 ปีเต็ม

1,004

996

2,000

2,000

50 ปีเต็ม ? 60 ปีเต็ม

378

345

723

723

มากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป

167

283

450

450

รวมทั้งหมด

2,042

2,249

4,291

4,291

 

 

 

จำนวนประชากรแยกตามอายุ

จากผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับตำบล (จปฐ.2)